Theme Options

Background Color:
Main Color:
Link Color:
Hover Link:
Button Color:
Icon Color:
Background Image:

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

  1.  ROZSAH PLATNOSTI

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi firmou

Petr Raszka se sídlem Oldřichovice 908,73961 Třinec, IČ: 73194280 (dále jen „prodávající“) a druhými stranami (dále jen „kupující“).

 

  1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Na základě objednávky kupujícího,prodávající kupujícímu vystaví návrh kupní smlouvy, v němž kupujícímu potvrdí druh, kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.

V případě písemného potvrzení má kupující právo do 3 pracovních dnů od obdržení návrhu kupní smlouvy podat prodávajícímu písemně návrh na změnu kupní smlouvy nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v návrhu kupní smlouvy. V případě návrhu kupujícího na změnu prodávající kupujícímu znovu vystaví opravený návrh kupní smlouvy, v němž kupujícímu potvrdí druh, kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším návrhu kupní smlouvy, je pak uzavřena okamžikem, kdy návrh kupní smlouvy obdrží kupující a do dvou pracovních dnů následujících po dni doručení nepodá námitku. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

  1. CENY

Kupní cena je stanovena dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím a je uvedena v návrhu kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny.

  1. TERMÍN PLNÉNÍ

Dnem dodání je den převzetí zboží odběratelem na prodejně dodavatele. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s odběratelem.

  1. ZÁRUKA

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event.doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

  1. REKLAMACE

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodejce u firmy Petr Raszka Oldřichovice 908,73961 Třinec

      8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupit od smlouvy nebo závazné objednávky lze písemnou formou nebo telefonicky +420725944049 do 2 dnů.

       9. PLATEBNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně dodavatele, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.

Dodavatel vystaví fakturu při dodání zboží odběrateli.  Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,2 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele.

     10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Vyplněním a odesláním objednávky v e-shopu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající MSD a.s. respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytuje žádné informace třetím osobám a na e-mail kupujícího nezasílá žádné marketingové informace. Viz informace o zpracování osobních údajů.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby a zboží. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost  Petr Raszka PLETIVO TŘINEC se sídlem Oldřichovice 908 73961 Třinec identifikační číslo: 73194280. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: pletivotrinec@seznam.cz

2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu a uskutečněné obchody.

3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy - dodávky objednaného zboží a služeb.

4. Nezpracováváme žádné Vaše citlivé údaje.

5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění s vámi uzavřených smluv a rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.

6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

7. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.

8. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o dodavatele zboží, účetní a doručovací společnosti.

9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

10. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

PLETIVO TŘINEC

Petr Raszka